Album – előszó

Felmenők

Pogány Gábor Benő alkotásai

Az album szerzői:
Nyolczas Erika (művészettörténész, etnográfus): Előszó;
Verebes Ernő (író, zeneszerző, dramaturg, a Nemzeti Színház vezető dramaturgja): Felmenők;
Verebes György (festőművész, grafikus, filozófus, zeneszerző, zenész): A küszöb őrzője;
Antall István (képzőművész, rádiós újságíró, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője): A révület tehetsége;
Simon László (költő, kultúrpolitikus, országgyűlési képviselő).

Előszó

​E vaskos kötet melyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart Pogány Gábor Benő szobrászművész eddigi munkásságának, gondolatiságának bemutatására vállalkozik. Élő művész lévén a cél nem egy retrospektív monográfia, inkább egyfajta összegzés, melyet olyan művészek érdemelnek ki, akik kiforrott stílusukkal, mondanivalójukkal, jellegzetes formavilágukkal, nagyszámú alkotásaikkal előkelő helyet foglalnak el a kortárs művészek sorában. Az album különlegessége, hogy művészettörténeti elemzések helyett az alkotások reprodukcióit Pogány Gábor Benőhöz közel álló, hozzá baráti szállal fűződő személyek esszéi, narrációi kísérik. Ezek az írások önmagukban is irodalmi értékűek s szerzőik maguk is művészek. Erősen emocionális hangvételük, merész képzettársításaik, a művészi elragadtatás mámorába is betekinteni engedő esszéik olykor könnyebben rávezetik a szemlélőt a mű megértésére, mint egy az alkotáshoz kívülről közelítő műelemzés. Az efféle reflexiók a műkedvelők számára is izgalmasak, hiszen ritkán akad alkalom arra, hogy megtudjuk hogyan vélekednek egymásról az alkotók, milyen hatást vált ki bennük egy-egy művésztársuk munkája. Talán éppen ezek miatt szokták belső művészi berkekben az efféle kiadványokat „Művészkönyv“ kifejezéssel illetni, hiszen művészről és annak művészetéről szól, művészek tolmácsolásával. A klasszikus monográfiákban, melyek az objektivitásra, pártatlanságra helyezik a hangsúlyt az érzelmek nem kaphatnak ekkora teret. Jelen kötet kísérő szövegeinek egy része szoboravatók megnyitó beszédeként hangzott el, míg mások külön e könyv kedvéért íródtak. Alkotóik Verebes György festőművész, zeneszerző, Verebes Ernő zeneszerző, író, dramaturg, L. Simon László író, szerkesztő, kulturális szakértő. „A révülés tehetsége” címet viselő szöveg megjelentetésével e kötet az elhunyt Antall István újságíró, szerkesztő emléke előtt is tisztelegni kíván, ki a hírközlés és média csatornáin keresztül, fáradhatatlan munkájával, tiszta lényeglátásával, irodalmi értékű írásaival a magyar kortárs művészet legfőbb szóvívője volt. Ikonikussá vált jelmondatával miszerint „vidéken is van kultúra” a főváros pezsgő, és a sokszor álmosnak, periférikusnak bélyegzett vidék kulturális élete közé kívánt hidat verni. A lelki elmélyülést és megértést segítő narrációkon túl Pogány Gábor Benő művészetének minél teljesebb megismerését a kötet bőséges képanyaga is segíti. Az eltérő szobrászati műfajokba tartozó alkotások (érem, kisplasztika, dombormű, síremlék, portrészobor, monumentális emlékművek) külön-külön tematikus csoportokban kerülnek bemutatásra, kronoligikus sorrendben, ám itt is tetten érhető a szubjektum. Mivel a reprodukciók összeválogatása és szerkesztése a művész pontos instrukciói szerint történt a képek mérete egyúttal azt is sugalmazza az olvasó számára, hogy Pogány Gábor Benő mely munkáit tartja a leghangsúlyosabbaknak.
A kép és szöveganyag összevetése során az olvasóban felmerülhet némi hiányérzet. A művésztársak méltató írásainak középpontjában Pogány Gábor Benő mitologikus, magyar ősvallásban gyökerező alkotásai állnak, míg a köztéri szobrok, emlékművek kevésbé kerülnek említésre. Talán ez is betudható a művészkönyvek sajátosságának, hiszen az alkotó társak jól tudják, hogy külső megrendelésre készített munkák esetében a művész keze többnyire kötve van. A megrendelő olykor túlságosan is konkrét elvárásai sok esetben behatárolják a művész szabadságát arról nem is beszélve, hogy történelmi alakok, nemzeti hősök esetében a közízlés is klasszikusabb hangvételt vár el. Míg a laikus közönség az érthetőségben leli örömét, addig a művésztársadalom és a mélyebb műértő réteg a szövevényes szimbólumok elemzésének, az értelmezések sokféleségének izgalmát keresi. A köztéri szobrok esetében a titok a részletmegoldásokban rejlik. A történelmi hitelességgel ábrázolt, aprólékos kidolgozású viseletek, ismerős arcvonások ellenére a gesztusok, a bonyolult geometriai formák mentén rendeződő kompozíciós szerkesztés még a leghagyományosabbnak tűnő témáknak is újszerű interpretációját adják.
Pogány Gábor alkotásait szemlélve az a kérdés is felmerülhet bennünk, miszerint hogyan tud egy művész egyforma érzékenységgel közelíteni mind a kereszténység, mind pedig a sámánizmus felé? Neobarbarizmus vagy nemzettudat, hit vagy hitetlenség, elfordulás vagy visszafordulás? Vajon kizárhatja-e egyik a másikat? Honfoglaló őseink tudatában nem létezett effajta szelekció. A sámán görcsös kínok közt vergődő teste egy transzcendens erővel való egyesülés során vajon sokban különbözött Szent Teréz extázisától? A sámán dobjának és csörgőjének ritmikája vajon nem éppoly szívhangszerű mint a harang kondulás? Vajon a különböző termékenységvarázsló rítusokat, szerelmimágiákat űző, Kiszebábút égető parasztság nem volt egyszersmind templomjáró, mélyen Istenhívő nép is? A válasz a kultúrák egymásra épülésében, sokszínűségük tudományos objektivitással való elfogadásában kell hogy gyökerezzen. A művész effajta szobrainak fontosságáról és létjogosultságáról a téma egyik szakértője, az ősi szimbólumokat ugyancsak kultúrmisszióként hirdető Jankovics Marcell is elismerően nyilatkozott. Pogány Gábor Benő azonban hasonlóan fontosnak tartja az egyház és a művészet kapcsolatát is. Az egyetemes művészettörténet világhírű alkotásainak nagy része az egyház megrendelésére készült. A különc, nem ritkán botrányaikról is elhíresült művészek egyszersmind a pápák kegyeltjei is voltak. Mára az efféle kapcsolatok megfakulni látszanak. Pogány Gábor Benő nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy a magyarországi keresztény egyházakat és a kortárs művészeket újra egymás felé közelítse annak érdekében, hogy a templombelsők szériakegyszobrait művészi produktumok váltsák fel, a közepes kvalitású dekorátorok falképei helyett nagyszabású, kortárs freskók jelenjenek meg, a XX. század egyházi vértanúinak emlékét szöveges márványtáblák helyett szobrok hirdessék.
Végezetül ki kell emelnünk a Szolnoki Művésztelep szerepét is, hiszen mind Pogány Gábor Benő, mind pedig a kötetben publikáló művésztársak ezer szállal kötődnek e csoportosuláshoz. Az 1902-ben alapított Szolnoki Művésztelep egyike a legrégebben folyamatosan működő művészkolóniának Magyarországon. Míg az itt dolgozó alkotók stílusát laza, addig egymáshoz kötődő emberi kapcsolatát erős kohézió jellemzi. Pogány Gábor Benő 2002 óta a Szolnoki Művészeti Egyesület alelnöke, majd elnökeként komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy ez az aktív és konstruktív csoport a szorongató anyagi helyzet, a politika hol oda, hol pedig elforduló figyelme ellenére életben maradjon. A pARTicum Biennálé Szabadtéri Szoborkiállítás ötletgazdája és szervezőjeként azon fáradozik, hogy a helybéli szobrászművészek mellett az ország más pontjain tevékenykedő kollégákat is összefogja, a fiatal pályakezdőknek pedig segítséget és bemutatkozási lehetőséget biztosítson.
Jelen album tehát egy mind emberi, mind pedig művészi tekintetben figyelemre méltó személyiség munkásságába kíván betekintést nyújtani s egyben hálás köszönetnyilvánítás is azon nagy elődök számára, kik közvetett vagy közvetlen módon alkotói fejlődését, kiteljesedését segítették, Tóth Béla és Somogyi József mestereknek valamint a nagy szellemi elődnek AbaNovák Vilmosnak.

Nyolczas Erika